1. Konkurs organizowany jest w siedmiu kategoriach: - kwartet smyczkowy - kwartet fortepianowy - trio fortepianowe - trio smyczkowe - duet skrzypce/ fortepian - duet wiolonczela/ fortepian - duet altówka/ fortepian  2. Konkurs jest przeznaczony dla profesjonalnych muzyków; studentów i absolwentów wyższych uczelni muzycznych ze wszystkich krajów na świecie. Każdy uczestnik ma prawo do udziału w tylko jednej kategorii.        3.  Konkurs jest rozgrywany w trzech rundach. 1. Runda: należy nadesłać płytę DVD z nagraniem wideo jednej, dowolnej części utworu Beethovena, który ma być prezentowany w 2. rundzie konkursu. Decyzja o zakwalifikowaniu do drugiej rundy zostanie zamieszczona na stronie internetowej konkursu do dnia 15.09.2017.    2. Runda: Druga runda odbędzie się od 05.11.2017 do 10.11.2017 w Lusławicach. Należy przygotować jeden kompletny utwór Ludwiga van Beethovena. Czas trwania utworu nie może przekroczyć 45 minut. 3. Runda: Trzecia runda odbędzie się 11.11.2017 w Lusławicach. Należy przygotować dowolny utwór Polskiego XX. wiecznego kompozytora, oraz przynajmniej jeden utwór dowolny. Niedopuszczalne jest powtórzenie utworu z drugiej rundy. Maksymalny czas występu: 60 minut.                   4. Wszystkie przesłuchania konkursu są publiczne.  5. Nagrodzeni są zobowiązani do udziału w koncercie laureatów kończącym konkurs, 12.11.2017.   6. Członkowie jury są zobowiązani do podania informacji co do udziału własnych uczniów w  konkursie. Również uczestnicy mają obowiązek ujawnienia tego typu kontaktów z członkiem jury.  7. Zgłoszenia na konkurs należy nadsyłać pocztą na adres: Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Beethovena  c/o Tomaszewski, Badenallee 1, 14052 Berlin, Niemcy  8. Termin zgłoszeń upływa dnia 01.09.2017.        9.  Rozpatrywane będą tylko wnioski wypełnione poprawie i czytelnie   10. Do zgłoszenia należy dołączyć : kopie dowodu osobistego lub paszportu (dla każdego członka zespołu) CV (dla każdego członka zespołu) polecenie, opinie odpowiedniej osoby, n.p. profesora (jedno dla zespołu) kopie potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej aktualna fotografie zespołu DVD z utworem 1. rundy.    11. Jury konkursu ma prawo oddalić zgłoszenie bez podania powodów.  12. Oplata wpisowa wynosi 100,00 € od osoby w zespole. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.    13.  Zgłoszenie pisemne jest wiążące. Program podany w formularzu zgłoszeniowym nie podlega zmianom.  14. Uczestnicy wybrani przez jury są zobowiązani do udziału w kolejnej rundzie. Uczestnicy zobowiązują się do udziału we wszystkich próbach i koncertach związanych z konkursem, łącznie z występami dla sponsorów.  15. Na żądanie są wydawane dyplomy udziału.  16. Jury ma prawo do  łączenia bądź dzielenia poszczególnych nagród. Decyzje jury są wiążące.  17. Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im Beethovena, i jego organizatorzy mają prawo zlecić nagranie i emisje części, bądź całości przesłuchań konkursu stacji radiowej bądź TV, a także we własnym zakresie sporządzić nagrania audio, wideo, cyfrowe i analogowe. Całość konkursu będzie nagrana w celach archiwalnych. Uczestnicy nie mają prawa do honorarium z tytułu tych nagrań. .  18. Laureaci zobowiązują się do podawania przez dwa lata informacji, że są zwycięzcami I Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Beethovena.  19. W przypadku wątpliwości co do interpretacji treści tego regulaminu, ważna jest tylko wersja polska.  20. Podpisem pod wnioskiem uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu.               
O JURY
REGULAMIN KONKURSU